Common Training Principles for Engineers
Review of Stakeholder Workshop #1
organized by ECEC, 30 June 2016, Vienna

Общите принципи на обучение за инженерите
Преглед на семинара на заинтересованите страни # 1

организиран от ECEC, 30 юни 2016 г. във Виена

На 30 юни 2016 г. във Виена се проведе първият работен семинар на заинтересованите страни в рамките на разработването на общи принципи за обучение на инженерите. Темата беше Общите принципи на обучението за инженери – преглед на семинара на заинтересованите страни, организиран от ECEC. 

ECCE участва в този проект като партньор на ECEC. Повече от 60 участници от европейски министерства и инженерни организации взеха участие в събитието и допринесоха за обсъждането на възможните подходи. След като Софи Вайсванге от Европейската комисия представи важностите на Общите принципи на обучение и автоматичното признание за инженерите в Европа в  речта си при откриването, ръководителят на проекта Корнелия Хамершлаг представи резултатите от проучването, проведено във всички страни от ЕИП и Швейцария, обхващащо професионалните групи  в областта на строителни инженери, инженери по околната среда, инженери в областта на електротехниката, машините, индустриални инженери, минни инженери и геодезистите. На това събитие директорът на проекта Клаус Тюррил представи първото предложение за възможен подход към Общите принципи на обучение въз основа на резултатите от предварителните резултати от проучването. Това предложение бе последвано от представянето му в различни групи от семинари.

Материал на семинара:

 

Следващите стъпки на проекта: Ревизиран проект на предложение – въз основа на отзивите от семинара – и проекто доклад ще бъдат изпратени за консултация с всички заинтересовани страни в началото на септември 2016 г. Окончателно предложение – въз основа на обратната информация от консултацията – ще бъде представено на конференцията на заинтересованите страни във Виена на 27 октомври 2016 г. От България присъстваха инж. Димитър Начев, инж. Св. Николчева и инж. Мария Стефанова.

 


♦ backgrund или защо се занимаваме с това ♦

Реформиране на регулирането на професиите
Reforming Regulation of Professions

European Commission’s Single Market Forum on
„Reforming regulation of professions: results of the mutual evaluation and way forward“

На 18 май 2016 г. се състоя Форума организиран от Дирекция Единен пазар на ЕК на тема  „Реформиране на регулирането на професиите: резултати от взаимната оценка и пътя напред“. Комисар Bienkowska отново изрази решимостта на Европейската комисия да наложи национални реформи на професионалното регулиране и подчерта икономическото въздействие на такава реформа. Според Лоури Евънс, генерален директор на ГД „Развитие“, реформата, която намалява професионалното регулиране, има потенциал за създаването на 700 000 нови работни места. /дълбоко се съмнявам/. От друга страна, Комисията се съгласи, че професионалното регулиране, като такова е от съществено значение за правилното функциониране на много отрасли. Мартин Фрон, отговарящ за професионалните квалификации и умения в ГД „Развитие“, ясно изрази необходимостта от модерно пропорционално професионално регулиране. Той иска да постигне тази цел чрез идеологически необвързани и независими оценки и в тясно сътрудничество със професиите. Националните проучвания за въздействието на професионалното регулиране / дерегулиране показаха много различни резултати, които само частично подкрепиха предположенията на Европейската комисия. Дискусията, в която участваха много инженери и други специалисти, показа, че ще е необходим диференциран подход към различните професионални групи. „Ние не сме всички цветари“, както един от участниците.

Европейската комисия обяви, че през следващите дни ще бъде стартирана обществена консултация относно националните планове за действие относно професионалното регулиране. Резултатите от тази консултация ще окажат влияние върху формата на последващите действия на ЕК. Както вече беше обявено в стратегията за единния пазар, за всяка държава-членка ще има специфични препоръки за професиите. Освен това ще бъде въведена проверка за пропорционалност, прилагана преди приемането на правния акт.