Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

The way forward for the Eurocodes implementation in the Balkans
10-11 October 2018, Tirana, Albania

Towards the Second Generation of the Eurocodes: current status of activities. Update on the works for the 2nd generation of the Eurocodes.

Напредъкът за внедряване на еврокодовете на Балканите
10-11 октомври 2018 г., Тирана, Албания

Към второто поколение на Еврокодовете:
Текущото състояние на дейностите.
Актуализиране на работата по 2-ро поколение Еврокодове

Цели

Всички страни в Балканския регион съобщиха за значителен напредък в процеса на въвеждане на стандартите от системата Еврокод в периода от семинара в Скопие през 2016 г. до сега. По време на семинара беше направено заключението, че повечето страни извън ЕС в региона използват Еврокодовете като първични стандарти. Макар че повечето национални органи по стандартизация съобщиха, че са въвели Еврокодовете като стандарти, те се използват успоредно със съществуващите национални норми за проектиране, тъй като никоя от балканските страни извън ЕС не е въвела Еврокодовете в националната регулаторна рамка.

Семинарът “Напредъкът за внедряване на Еврокодовете на Балканите” беше организиран, за да подпомогне страните, които не са членки на ЕС в региона на Балканите, да отговорят на тези предизвикателства и да улеснят процеса на внедряване на Еврокодове в националната регулаторна рамка. Семинарът помага с необходимата техническа помощ в подкрепа на въвеждането на Еврокодовете в националната регулаторна среда, което е основна стъпка в цялостното изпълнение.

Експерти от държавите-членки на ЕС обмениха знания с представители на компетентните организации в страните от Балканския регион, които не са членки на ЕС, относно техническите методи и техники, които са в основата на прилагането на политиката на ЕС. Представянето на избрани държави като казуси може да подпомогне споделянето на опита на държавите-членки на ЕС и може да служи като примери за добри практики за балканските страни извън ЕС. Събитието даде възможност да се надграждат опита, инициативите и трудностите, свързани с прилагането на европейските стандарти и политики за строителство в Балканския регион.

Семинарът се организира от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC), в рамките на дейностите за разширяване и интегриране на JRC, заедно с Генералната дирекция по стандартизация на Албания, Центъра за управление CEN/CENELЕC и Техническия комитет CEN/ТС 250.

програма

Работният семинар се проведе на 10-11 октомври 2018 г. Програмата на семинара беше представена в следните части:

  • Представяне на казуси (идентифицирани от експерти на JRC), споделящи опита на държавите-членки на ЕС и служещи като примери за добри практики за балканските страни извън ЕС;
  • Презентации на страни, които не са членки на ЕС, за състоянието на прилагането на Еврокодовете (стандарти и законодателство); обсъждане на техните специфични проблеми и нужди;
  • Лекции, изнесени от експерти от Европейската комисия, CEN/CENELEC и държавите-членки на ЕС с препоръки относно бъдещия път за въвеждане на Еврокодовете в националната регулаторна рамка;
  • Обсъждане на кръгли маси относно прилагането на Еврокодовете в балканския регион, особено тяхното прилагане в националната регулаторна рамка – заключения и препоръки за бъдещето.

участниците

Участниците бяха от страни извън ЕС в Балканския регион (Албания, Босна и Херцеговина, Бивша Югославска Република Македония, Косово (*), Молдова, Черна гора, Сърбия и Турция). Участници бяха представители на национални държавни органи, национални органи по стандартизация, инженерни камари, председатели и секретари на национални комитети, огледални на CEN/TC 250 и членове на работни групи. Освен това бяха поканени представители на институции, които участват в разработване на национални приложения и обучението по Еврокодовете, които оказват подкрепа за въвеждане на Еврокодовете.

Номинирани експерти от Европейската комисия, държавите-членки на ЕС, Центъра за управление на CEN и CEN/TC 250 участваха и представиха презентации.

Участниците споделиха проблемите, които срещат в своята работа. Бяха проведени оживени дискусии. Бяха зададени много въпроси, свързани предимно с въвеждането на Еврокодовете в националното законодателство. Българският опит предизвика голям интерес, тъй като България е балканска страна-членка, която е въвела Еврокодовете в регулаторната рамка.

България беше представена от инж. Ирен Дабижева – Изпълнителен директор на БИС с доклад: Process for the implementation of the Eurocodes in the national regulatory framework; guidance and best practices.

 

ПРОГРАМА       ДИПЛЯНА       ОБЯВА

ТУК можете да свалите ВСИЧКИ презентации
all presentations
 in zip format: 
(42.6 MB)

ТУК можете да видите презентациите