Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

EDA 2019 

10. European Scientific Conference On Conditions And Processes On Investment, Planning, Build – Up And Development Of Building Industry
May 15-16, 2019 – Sofia, Bulgaria

10-та Европейска научна конференция за условия и процеси по инвестиция, планиране, изграждане и развитие на строителна индустрия
15-16 май 2019 г. – София, България

Опитът на Вишеградската Четворка и България 

10-та Европейска научно-практическа конференция ЕДА 2019 бе открита от Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, който каза: „Необходима е цифровизация на строителния сектор в България, за да отговорят българските фирми на изискванията на световната цифрова икономика и да се променят нагласите на преките чуждестранни инвеститори. Отлагането на необходимите действия би довело до значителен икономически дисбаланс и загуба на конкурентоспособност.“

Поздравления поднесаха посланиците:e2

e1

H.E. Dipl. Ing. Dusan Strauch, CSc.
Ambassador of the Czech Republic to the Republic of Bulgaria
H.E. Tekla Harangozó
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Hungary to the Republic of Bulgaria 
Andrzej Mojkowski
Chargé d’affaires a.i. of the Republic of Poland

eeeОрганизатори на конференцията бяха Европейска Академия на Архитектуратa ЕАА и Европейски Център по Стратегическо Планиране и Европейско Коопериране от град Прага с директор проф. арх. Здравко Русев. Конференцията се проведе в сградите на посолствата на Република Словакия и Република Чехия.

Първи ден 15 май 2019

Панел: Държавно стратегическо планиране

Стратегия за визия и развитие Словакия 2030
Ing. Kvetoslav Kmec, Vice Prime Minister Office for Investment and Information

Глобалните предизвикателства принуждават страните да се откажат от краткосрочния и средносрочния цикъл на публичните инвестиции, тясно свързани с един изборен цикъл, и дават предимство на дългосрочното стратегическо управление и планиране. Словашката република реши да извлече за своето развитие от целите за устойчиво развитие на Програма 2030 на ООН. Основният документ по тази линия е Визията за развитие Словакия 2030

Регионална политика в Полша до 2030 г.
Daniel Baliński, Departament Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Republic of Poland 
Małgorzata Urbańska, Chief expert in Department for Development Strategy
Regional Policy Unit, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Republic of Poland 

Стратегия за регионално развитие Чехия 2021+
Ing. Radana Kratochvílová, Mgr. Štěpán Nosek, Ministry of Regional Development of the Czech Republic

Стратегията за регионално развитие 2021+ е ключов стратегически документ в областта на регионалното развитие, определящ целите на националната регионална политика за следващите 7-10 години. Стратегията определя приоритетите за развитие на всички видове региони – метрополни области, агломерации, регионални центрове и техните вътрешни райони, структурно слаби региони, икономически изоставащи региони. Основната цел на стратегията е да се определи в кои тематични области е необходим териториално-чувствителен подход и да се опише кои интервенции трябва да се прилагат в различни териториални условия, за да се насърчи конкурентоспособността и да се намалят регионалните различия.

Състояние и предизвикателства пред териториално планиране в Чешката република
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. Ministry of Regional Development of the Czech Republic

Презентацията представи системата за териториално планиране в Чешката република, връзките между инструментите за териториално планиране и настъпващите промени в средата. Разгледа се и стратегия за териториално развитие на страните от В4 + 2, както и политиката на Архитектурата и Културата на Чешката република.

Панел: Градско и регионално стратегическо планиране

Регион Градец Кралове: „SMART„-не само текущата тенденция
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. , President of the Hradec Králové Region, Czech Republic 
Bc. Pavel Hečko, Member of  Hradec Králové Region 
Mgr. Ivana Kudrnáčová, Head of Department of the regional development grants and subsidies Hradec Králové Region

Регион Градец Кралове – интелигентен регион: Основната цел е ефективно използване на съвременните технологии в развитието на човешкото общество и целенасочено прилагане на интелигентни решения в региона Крадец Храдец по начин, който взаимно се допълва, укрепва и развива, като се използват ограничените източници на региона.

Развитие на творческата култура.
Ing. Rastislav Trnka, Predseda Košického samosprávneho kraja Slovenskej republiky 
President  of the Košice Self-governing Region, Slovak Republik

Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона
Калоян Карамитов Визия за София, Община София 

Hradec Králové – Реализация на проекта Smart City
PhDr. Karel Vít, Ph.D. Head of Department, Department of the City development, Hradec Králové Czech Republic
Презентацията представи проекти, които са реализирани в град Храдец Кралове, включително и тяхното. Основния проект е фокусиран върху областите ИТ, организация и управление в градската администрация и обществените услуги.

Монтана 2020+
Златко Живков, кмет Община Монтана
Рени Янева, Община Монтана

Щастливи умни градове
Mgr. Miloslav Jurík, Slovak Republic

Бизнес инкубатор и стартираща екосистема в района на Hradec Králové region
Ing. Ondřej Zezulák, Technologické centrum Hradec Králové z. ú.

Дейност на Технологичния център в Градец Кралове, насочена в подкрепата за развитието на бизнеса в региона.

Панел: Камари на архитекти, инженери и строители

проф. Инж. Д-р Владимир Бенко, Председател на Словашката камара на строителните инженериПодкрепа за осъществяване на електронизация в строителния сектор – в Европа и Словакия» – Документът представя настоящото състояние на прилагането на BIM  и възможностите за подпомагане на дейностите на упълномощените лица от Словашката камара на строителните инженери при прилагането на BIM метода.

Ing. Slavomír Podmanický, Ing. Ondrej  Podolec, Reming Consult a.sМодернизиране на железопътната инфраструктура в Словашката република в контекста на политиката на Европейския съюз»

инж. Маньо Манев от  BIAS M EOOD  представи Процес на проектиране. Управление на строителството. Поддържане и управление на съществуващи и нови обекти – Бяха разгледани основни процедури, правни основания, участници и техните действия в строително – инвестиционния процес. Анализ на взаимовръзките между страните и разграничаване на отговорностите – правомощия, задължения, контрол. Недостатъци и потенциални рискове в процесите на проектиране, строителство и управление на инвестиционните проекти. Възможности за оптимизиране на процесите и по-ясно регламентиране на отговорностите.

Втори ден  16 май 2019

Сесията беше открита от Н.П. Manuel Korcek, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Slovak Republic to the Republic of Bulgaria,  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Ректор на Техническия университет в Кошице, Република Словакия, проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университет по архитектура, строителство и геодезия, проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“  и доц. д-р Неделчо Стойчев, ректор на Академия МВР.

Панел: Качество на управление, висше образование и подготовка, изследователска дейност и стратегическо планиране 2020+

Панелът бе открит с лекцията ”Интердисциплинарност в Техническия университет в Кошице и следващата гранична роля на методите за изкуствен интелект в дигитализацията и автоматизацията на адаптивни инженерни структури” от

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Ректор на Техническия университет в Кошице, Република Словакия

Методите за изкуствен интелект в дигитализацията и автоматизацията на адаптивни инженерни структури. Решенията, базирани на изкуствени интелигентности, могат да осигурят ценни алтернативи за ефективно решаване на проблемите на инженерните структури. Еволюционните изчисления, невронни мрежи и др.

Проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“ България, предсави Възможностите и перспективите за развитие пред висше транспортно училище „Тодор Каблешков”. Качественото образование се разглежда като изключително важно конкурентно предимство.

Университет по архитектура, строителство и геодезия софия представи темата „Подготовка на кадри за строителната индустрия с оглед Индустрия 4.0” от проф. д-р инж. Стойо Тодоров – Зам. Ректор, УСАГ. С присъединяването на България към ЕС и промените, които настъпват в съвременния свят, изискванията към кадрите се променят.

Подготовката на кадри за строителството е сложна, отговорна и неотложна задача. Нивото на квалификация се определя от държавата, строителната индустрия, браншовите организации и обществото. От една страна това са изискванията на министерството или държавното управление, а от друга страна – изискванията на местното самоуправление. Университетите трябва да отговорят на потребността на кадри и да следят за реализацията им.

Академия МВР се предсави с два доклада – ”Практическата подготовка – основна част при подготовката на инженери в областта на пожарната безопасност и защита на населението” от доц. д-р инж. Иван Тодоров, д-р Христо Проданов и Стефан Първанов.
Проф. д-р Георги Ботев представи ”Предизвикателства при подготовката на инженери в областта на пожарната безопасност и защита на населението”
Подготовката на инженери в областта на пожарната безопасност и защита на населението днес у нас е изправена пред нови предизвикателства. Част от тях се отразяват негативно върху качеството на същата, което налага по-добър контрол от страна на държавата.