14 октомври – Световен ден на стандартизацията.

800

На 14 октомври 1946 год., в Лондон, в сградата на Institution of Civil Engineers (ICE) на улица Great George, Westminster, 65 делегати от  25 държави създават Международната организация по стандартизация – ISO, която започва своята дейност от 23 февруари 1947 год. Нейна цел е улесняване на международната координация и унифициране на промишлените стандарти. От 1970 год., всяка година 14 октомври се празнува като Световен ден на стандартизацията.

mezhdunarodnij-den-standartizacii

Историческа справка

През 1928 г. се учредява Международната федерация на националните стандартизационни асоциации (ISA). По време на Втората световна война през 1942 г., прекратява дейността си, но след войната ISA се обърна към наскоро сформирания Координационен комитет по стандартизация на Организацията на обединените нации (UNSCC) с предложение за създаване на нов орган за глобални стандарти. През октомври 1946 г. делегатите на ISA и UNSCC от 25 страни се срещнаха в Лондон и се съгласиха да обединят усилията си за създаването на новата Международна организация за стандартизация; новата организация официално започва работа през февруари 1947 г.

Първата среща на IEC се провежда на 26 и 27 юни 1906 г. в Лондон. Девет страни изразяват желанието си да се присъединят към IEC след 1905 г., за да въведат стандартизация в областта на електротехниката: Обединеното кралство, САЩ, Франция, Италия, Канада, Германия, Австрия, Дания, Швеция и Норвегия. Първият президент на IEC е лорд Келвин.

iso-90000-7-638

Международната електротехническа комисия (IEC) (International Electrotechnical Commission), е международна организация за стандартизация в областта на електрическите, електронните и свързаните с тях технологии. Много от стандартите на IEC се разработват съвместно с Международната организация по стандартизация (ISO). До 1948 г комисията е разположена в Лондон

Memory_plaque_of_founding_ISA_in_Prague_cropped

Празник днес имат европейските организации за стандартизация CEN, CENELEC, Международната организация за стандартизация (ISO), Международния телекомуникационен съюз (ITU) и всички организации, подпомагаци дейността по създаване, разпространяване и хармонизиране на стандарти.
Днес празнува и Българския Институт по стандартизация (БИС).

Динамиката на пазара и предизвикателствата пред бизнеса влиаят върху техническите похвати при проектиране и производство и изискванията, които трябва да бъдат удовлетворени.
Всички ние сме изправени пред предизвикателството да отговорите на очакванията на икономическите оператори на пазара, като едновременно с това оставате ангажирани за повишаване качеството на живот на потребителите.

Международните стандарти са мощен инструмент за създаване на положителни промени, чрез предоставяне на подробни технически предписания и изисквания стандартите правят достъпни световните пазари, създават благоприятна бизнес среда, стимулират икономическия растеж и допринасят за справяне с климатичните проблеми.

В днешната сложна обстановка, международната общност е изправена пред непрекъснато
променящи се световни пазари и едновременно с това пред необходимостта от намиране на точен баланс между решенията за справяне с макроикономическите проблеми и нуждата от ефикасни действия за борба с климатичните промени.

Международните стандарти изразяват колективното мнение на най-добрите световни специалисти от различни сектори: строителство, енергийна ефективност, транспорт, системи за управление, климатични промени, здравеопазване, сигурност и информационни технологии.

Предлагайки своите знания в услуга на обществения интерес, експерти от различни области се обединяват на доброволни начала за създаването на стандарти, предназначени да бъдат част от
иновациите на всички страни по света и по този начин да предоставят на частния и обществения сектор, а и на цялото общество солидна платформа за положителни промени.

Международните органи за стандартизация (CEN, CENELEC, ISO, IEC и ITU) допринасят за сближаването на множество национални и регионални стандарти и по този начин се уеднаквяват добрите практики в световен мащаб, премахват се технически пречки пред търговията и се насърчава общият социално-икономически прогрес.
Българският институт за стандартизация организира работата по стандартизация на национално ниво.

World-Standards-Day

На 14 октомври всяка година се чества световният ден на стандартизацията под различно мото. Тази година 2019 – мотото е:
ВИДЕОСТАНДАРТИТЕ СЪЗДАВАТ СВЕТОВНА СЦЕНАmaxresdefault