ECCE Position Paper 2020 
„The Need for integrating Structural / Seismic Upgrade of Existing Buildings, with Energy Efficiency Improvements“

Защо е подготвен този програмен документ на ЕССЕ

По-голямата част от съществуващия сграден фонд в много от европейските страни е построен през 80-те години, 70-те или по-рано при липса на модерни стандарти за проектиране, включително и изисквания за сеизмична безопасност и енергийна ефективност.

Това поражда нуждата обществото, правителство и инженерите да предприемат действия за поддържане на сградния фонд в експлоатация, надеждно и устойчиво състояние за да се осигури безопасността на потребителите.

Настоящият сграден фонд в Европа обаче се състои от структури, които са били проектирани и конструирани за дълъг период от години, обхващащ преди няколко десетилетия до 100 години. Проучване разкрива, че значителна почти 80% от съществуващия сграден фонд в ЕС е построен преди 1980 г. (само около 17% е построени след 1991 г.). Проектирани са в период, в който сеизмичните знания и стандарти са били много ограничени, а енергийни не са съществували като изисквания.

В ситуация на застаряващите съществуващи сгради, липсата на внимание при тяхното проектиране и строителство, този сграден фонд е по-уязвим от земетресения. В допълнение към безопасността, през последното десетилетие беше подчертано значението на енергийния фронт – увеличеното потребление на енергия води до неблагоприятно въздействие върху околната среда

В строителния сектор се въвежда терминът за енергийна ефективност. Целта на Европа е да намали до 2020 г. емисиите на парникови газове с 20% и да постигне 20% спестявания от енергия.

Следователно е очевидно, че голяма част от съществуващия сграден фонд на ЕС, който е недостатъчно проектиран, както по отношение на техния сеизмичен капацитет, така и на енергийните им характеристики,  е под националните минимални изисквания, определени през последните петнадесет години и следователно се нуждаят от конструктивно и енергийно обновяване.

За подобряване на сеизмичните характеристики / капацитет на съществуващи сгради, които не са проектирани в съответствие със стандартите за земетресение на Еврокод EC8, се използват различни техники за укрепване.

Потребността от енергия на сградите може да бъде намалена чрез подобряване на изолацията на обвивката, увеличаване на топлинния капацитет на сградата и чрез използване на енергийно ефективни системи в сградата

В момента от гледна точка на устойчивостта се набляга на разработването на интегрирана методология за конструктивно и енергийно проектиране за нови сгради, за да се осигури устойчив структурен дизайн (SSD). Такива подходи като методологията SSD ще гарантира, че новите сгради ще отговарят и на двете структурни цели за безопасност и енергийна ефективност.

През последните няколко години се признава, че е действията за модернизация трябва да бъдат интегрирани, за да се подобри цялостната ефективност.

Очаква се тези мерки да подобрят устойчивостта на съществуващия сграден фонд през икономически осъществим начин, намаляване на оперативните разходи и допринасяне за устойчивост на обществото и околната среда и предлагат по-безопасни сгради на хората.

За съжаление, настоящата практика предписва и насърчава модернизиращи решения за подобряване / надграждане, отделно, или енергиен подобряване на ефективността или конструктивно сеизмично надграждане.

Както е добре известно на всички инженери, че ако старите сгради са облицовани и изолирани, тогава те може да изглеждат нови, но основните им структурни проблеми остават скрити, невидими и неоценени и може да станат животозастрашаващи, особено в случай на сеизмично или динамично събитие и може да доведе до колапс или провал.

Ако това се случи, всички средства на ЕС, похарчени за енергийни подобрения и обновяване, ще бъдат загубени. Икономическият риск обаче е несъизмерим в сравнение с потенциалната вреда и загуба на живот.

 

Прегледайте пълния вариант на ПП / на англииски език /

Executive Summary – ECCE Position Paper „The Need for integrating Structural / Seismic Upgrade of Existing Buildings, with Energy Efficiency Improvements“

Full Version – ECCE Position Paper „The Need for integrating Structural / Seismic Upgrade of Existing Buildings, with Energy Efficiency Improvements“