2020 Year of the 3S Approach
Safe ⇔ Sound ⇔ Sustainable.

2020 годината на  3S подхода на ECCE
„Безопасен, здрав и устойчив“

The announcement of the year 2020 as the year of the ECCE 3S Approach „Safe, Sound and Sustainable“ came after the completion of the relevant Position Paper prepared by the European Council of Civil Engi-neers.
The title of Position Paper is: „The need for integrating Structural / Seismic Upgrade of Existing Buildings, with Energy Efficiency Improvements”.
According to this Position Paper, it is a basic and inalienable human right for everyone to live in a Safe, Sound and Sustainable home. For this reason, it is necessary to have first and foremost structural security in buildings and then structural sustainability.
Europe’s engineers, and ordinary citizens alike, are wondering why significant amounts of money are invested in improving the shell of buildings, ignoring the static adequacy of the bearing structure of these buildings, especially in countries located in earthquakeprone areas.
The suggestion is that a uniform policy should be drawn up for the static or seismic upgrading of the struc-tural wealth of European States, along with the wider sustainable environmental upgrading, approaching the problem in a holistic way.

Обявяването на 2020 г. като годината на 3S „Безопасен, здрав и устойчив“ подхода дойде e следствие на документ за позицията, подготвен от Европейския съвет на строителните инженери.

Заглавието на Документа за позицията е: „Необходимостта от интегриране на Конструктивно / Сеизмично обновяване на съществуващи сгради с подобрения на енергийната ефективност“.
Според настоящия документ за позицията е основно и неотменимо човешко право на всеки да живее в безопасен, здрав и устойчив дом. Поради тази причина е необходимо да има преди всичко конструктивната сигурност в сградите.
Европейските инженери, както и обикновените граждани, се чудят защо значителни пари се влагат за подобряване на корпуса на сградите, игнорирайки статичната адекватност на носещата конструкция на тези сгради, особено в страни, разположени в райони, склонни към земетресения.
Предложението е да се изготви унифицирана политика за статично или сеизмично надграждане на инфраструктурното богатство на европейските държави, заедно с по-широкото устойчиво обновяване на околната среда, като се подходи към проблема по холистичен начин.


тук документа на английски език

тук превод на документа на български език