New European Bauhaus

Новият европейски Баухаус

   

Новият европейски Баухаус е творческа и междудисциплинарна инициатива за създаване на пространство за срещи с цел проектиране на бъдещи начини на живот, разположени на кръстопътя между изкуството, социалното приобщаване, науката и технологиите. Инициативата довежда целите на Европейския зелен пакт до нашите жилища и призовава за колективни усилия за измисляне и изграждане на бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и красиво за нашите умове и нашите души.

Красотата намира израз в приобщаващи, достъпни пространства за живот, в които диалогът между различни култури, дисциплини, полове и възрасти се превръща във възможност да си представим по-добро място за всички. Тя намира израз и в по-приобщаваща икономика, в която богатството е равномерно разпределено, а жилищата са на достъпни цени.

Красотата намира израз в устойчиви решения, които водят до диалог между нашата застроена среда и екосистемите на планетата. Това означава възприемане на регенеративни подходи, вдъхновени от природните цикли, които позволяват възстановяване на ресурсите и опазване на биологичното разнообразие.

Красотата намира израз в обогатяващи преживявания, които отговарят на нематериалните ни нужди, вдъхновени от творчеството, изкуството и културата. Това означава оценяване на многообразието като възможност да се учим един от друг.

Становище на Европейският съвет на инженерните камари (ECEC) за важната роля на независимите дипломирани инженери в успешния процес на зеления преход и техните средства за принос към новото европейско движение Bauhaus.

ECEC approach to New European Bauhaus

Новият европейски Баухаус е творческо и междудисциплинарно движение в процес на създаване и вие можете да бъдете част от него!

Ако имате интерес натиснете тук или се свържете с нас.


ECCE’s draft statement on New European Bauhaus

Становище на Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) за New European Bauhaus

Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) от 1985 г. е активният глас на строителните инженери в цяла Европа. Представлява професионални асоциации по строителство от 23 държави. Строителните инженери изцяло подкрепят и приветстват New European Bauhaus, предложена от председателя на Европейската комисия като част от стратегията за вълна за обновяване.

Както заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята встъпителна реч „Новото европейско движение Bauhaus е предназначено да бъде мост между света на науката и технологиите и света на изкуството и културата … става дума за нова Европейска Зелена Сделка, съчетавайки добър дизайн, естетика с устойчивост. “ New European Bauhaus е проект, предназначен да трансформира изградената среда (жилища, инфраструктура, архитектура) в такава, подходяща за бъдещето, с по-малко емисии и дългосрочна социална стойност.

Идеята е, че извънредната ситуация с климата може да бъде изправена от мултидисциплинарна перспектива и с крайната цел да се постигне кръгова икономика, обединяваща строителния и културния сектор, като по този начин се разглеждат ценностите на красотата и хуманността заедно с по-екологичната архитектура. И така, това отваря вратата към по-цялостен подход към нашата изградена среда.

Европейският съвет на строителните инженери (ECCE)  би искал да подчертае значението на конструктивната безопасност на сградите, което за съжаление не е разгледано поне до необходимата степен.

Остаряващ сграден фонд: предизвикателство за енергийна ефективност и конструктивна / сеизмична безопасност. По-голямата част от съществуващия сграден фонд в повечето европейски държави, построен през 80-те, 70-те или по-рано при липса на модерни стандарти за проектиране, включително изискванията за сеизмична безопасност и енергийна ефективност. За тази „застаряваща“ група от съществуващи сгради предстоят ключови предизвикателства по отношение на тяхната конструктивна безопасност, устойчивост и енергийни характеристики. Обществото и инженерите са натоварени да се справят с това многоизмерно предизвикателство и да поддържат сградния фонд в експлоатационно, надеждно и устойчиво състояние, за да осигурят преди всичко безопасността и комфорта на потребителите, както и да подобрят неговия архитектурен характер и енергийна ефективност.

Устойчив структурен дизайн (SSD) – цялостен подход към обновяването на сградата. В момента от гледна точка на устойчивостта се набляга на разработването на интегрирана методология за цялостен дизайн на нови сгради, която трябва да се предпочита пред отделни действия за осигуряване на устойчив структурен дизайн (SSD). Такива подходи като методологията ще гарантират, че новите сгради отговарят на естетическите аспекти, конструктивната безопасност, енергийната ефективност и останалите основни изисквания, които изискваме за нашите сгради.

За съществуващите сгради SSD означава, че е необходим подобен по концепция подход, за да се осигури надстройка поне на повече фронтове. Следователно, когато се предприемат проекти за обновяване с определен мащаб, конструктивната модернизация трябва да бъде разгледана и финансирана съвместно с функционална, естетическа и енергийна ефективност.

Само през последните няколко години се признава, че трябва да се интегрират независими действия за преоборудване, за да се подобри цялостната ефективност. Започна с усилие да се свърже сеизмичната ефективност с ползите за околната среда, произтичащи от смекчаването на щетите и / или разрушаването, причинени от земетресения. Това е последвано от мултидисциплинарен подход за подобряване на качествата на сградата, като се вземат предвид сеизмичната и енергийната ефективност по равно.

В тази светлина Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) изпълнява пилотния проект „Интегрирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на съществуващи сгради“. Този пилотен проект предлага цялостен подход за подобряване едновременно на сеизмичната безопасност и енергийната ефективност на европейския сграден фонд. Този устойчив подход ще комбинира усилията за обновяване, които намаляват уязвимостта на сградите за защита на живота и ще актуализира енергийната ефективност на стареещите структури, за да намали значително емисиите на CO2 и да се справи с енергийната бедност. Пилотният проект пряко подкрепя няколко приоритета на Европейската комисия, включително призива на Зелената сделка за обновяване по енергийно и ресурсно ефективен начин. Той предоставя техническа база в подкрепа на инициативата „Вълна за обновяване“ и План за действие на ЕС за модернизиране на европейския сграден фонд.

Разумно е да се твърди, че инвестирането в затворени схеми за енергийна ефективност с пренебрегване на безопасността на сградите е най-малкото неразумно, още повече в сеизмично опасни региони, където първият сеизмичен епизод след ремонта може да събори всички енергийно ефективни реновирани небезопасни сгради. Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) миналата година стартира кампания, обявявайки 2020 г. за Година на 3S подхода, който означава безопасни, здрави и устойчиви сгради.

Ние твърдо вярваме, че европейската инициатива New Bauhaus трябва да вземе предвид необходимостта от интегриране на структурно / сеизмично надграждане на съществуващи сгради, с енергийна ефективност и естетически подобрения. Безопасността на сградите е много важен фактор, който трябва да бъде част от холистичния подход към нашите общи усилия за осигуряване на безопасна, красива и устойчива изградена среда.

New European Bauhaus е трансформационен проект за кръстопът, който води към цялостен подход към нашата изградена среда, предлагайки нови измерения и съображения, които са основните двигатели за процесите на планиране на качеството и качествените проекти. Той представлява източник на вдъхновение и иновации, както и критично мислене и решаване на проблеми.

Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) е готов да подкрепи развитието на тази инициатива, по-специално чрез:

  • действа като информационна платформа и улеснява разпространението и диалога чрез широката мрежа на ECCE (в състояние да достигне до голяма аудитория чрез нашите членуващи организации);
  • осигуряване на контакт с известни професионалисти и експерти, които биха могли да дадат по-голяма видимост на инициативата;
  • предлагане на център за знания и опит, за да помогне на Европейската комисия да доразвие инициативата и да гарантира, че нейният процес дава желаните резултати;
  • получаване на информация от публичните власти и лицата, вземащи решения;

Европейският съвет на строителните инженери (ECCE)
The European Council of Civil Engineers (ECCE)