Въпроси към председателя на Техническия комитет 101 „Устойчиво строителство“ при Българския институт за стандартизация инж. Димитър Начев.

София, 13 август 2021, Интервю на Ема Димитрова – citybuild.bg

инж. Начев, на откритото заседание на БИС/ТК 101 във връзка с устойчивото строителство и дигитализацията бяха представени политики за прилагани на стандартите в подкрепа на дигитализацията в сектора.
Какви са необходимите елементи за успешна дигитализация на строителния сектор? 

Трансформирането на икономиката на ЕС в цифрова е основен приоритет и е свързан  с основополагащи политики на Общността: устойчиво строителство, кръгова икономика, енергийна ефективност,образование, обучение и др. ЕС има стратегията за единен цифров пазар в строителния сектор.

Къде сме ние. Българският строителен сектор изостава в този процес. Убеден съм в водещата роля на МРРБ, за създаване на подходяща цифрова среда и законодателна рамка и провеждане на определени политики. Пазарът и другите участници в инвестиционния процес имат относителна готовност и много бързо ще се присъидинят към процеса. Разбира се, ще са необходими пари.  Държавата трябва да осигури инвестиции, а доставчици на услуги ще повишат цените в очакване на дългосрочна възвращаемост. Българският строителен сектор като цяло ще стане по-конкурентно способен и би могъл да излезе на пазари извън България.

Ползите от цифровизацията на строителния сектор са безспорни, ще се повишаване ефективността на държавното и общинското управление и качеството на предлаганите публичните услуги, обхващайки целия жизнен цикъл на строежите: проектиране – изграждане – експлоатация – разрушаване и оптимизация на процесите на проектиране, строителство и експлоатация, ще повиши привлекателността на сектора.

От изключетелна важност са цифровите бази данни, за характеристиките на влаганите строителни продукти, за електронни паспорти на сградите и съоръженията, за управление на строително-монтажните работи по време на изпълнението, управление на експлоатационните разходи на строежите, техните ремонти, обновявания и разрушаване.

Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството е от изключителна важност не само за строителния сектор.

Всичко това ще допринесе за прилагането на принципите на кръговата икономика, устойчивото строителство, за енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии, за балансирането на енергийната система, чрез по-бързото внедряване на възобновяеми енергийни източници и умни мрежи за управление на консумацията на енергия в сградите и съоръженията, за намаляване на парниковите газове. Всичко това трябва до доведе до по-добра среда за живот на хората.

Положително е, че МРРБ направи първите стъпки в тази посока.

Направи предложение за създаване на „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството (електронно подаване на документи, заявления и проекти, разрешаване изработването и одобряване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация ). Реализацията на този проект ще създаде подходящата среда за цифровизация.

Въложи и започна изпълнението на проект за Стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор, като за консултант бе избрана компанията KPMG Гърция, фирма с основна дейност одит и финансови консултации. В страните които станаха водещи в тази област, подходът беше разбира се различен.  Процесът за изготвяне на стратегия се реализира държавната администрация, от местни и чужди организации натрупали компетенции и от заинтересованите лица подкрепящи инициативата и с доказани реализации в тази сфера.  

В напредналите страни и в препоръките на ЕК стратегическата рамка е дефинирана и тя очертава действия в четри направления

Реграментиране на водещата роля на публичния сектор. Препоръката е и да спонсорират инициативи и да създават екипи в полза на цифровизация.

Отразяване на дейностите и подкрепа на инициативите на лицата изгреждащи информационни канали за ползите от цифровизацията и СИМ и представящи добри практики.

Създаване на споделена  работна среда. Всички учасници в строителния процес трябва да могат да обменят информация и да имат достъп до общити информационни масиви. Решаваща роля тук имат стандартите.

Подкрепа, институционална и финансова за инвеститорите, учасниците в инвестиционния процес, индустрията с цел повишаване на капацитета им.Финансиране на пилотни проекти.

инж. Начев, отбелязахте някои проблеми във връзка с подготвяната от МРРБ Стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор, като например, че в нея е даден приоритет на строително-информационното моделиране (СИМ), а не на цифровизацията на сектора. Споменахте, че липсват радикални предложения за промяна в законодателството в инвестиционния процес, който биха довели до по-лесната цифровизация. До какво биха довели подобни проблеми и как могат да бъдат решени?\

По мое скромно мнение, предложения документ, не отговаря на изискванията за стратегически документ на структура от публичния сектор като МРРБ.

В предложението за стратегия е даден преоритет на СИМ, а не на цифровизацията на сектора. Стратегия за цифровизация на строителния сектор е на МРРБ и в нея трябва да са развити с приоритет политиките в публичния сектор, в политиките за СИМ (част от цифровизацията) има и пазарен елемент, който може да се развие само в подходяща икономическа среда.

Не е приложен холистичния подход, как във времето си развива прилагането на СИМ и цифровизацията на сектора и цифровизацията в държава. Процесиите са във взаимна зависимост и силно влиаят един на друг.

Направен е преглед на нормативната база, но липсва смислен анализ както и  радикални предложения за промяна в законодателството в инвестиционния процес, който биха довели до по-лесната цифровизация.

Спорна е тезата за законови изисквания за директно преминаване към ниво2 на СИМ.

Да, всички бихме искали да прескочим няколко нива и да да се отзовем на най-високото. В документа  са посочени страните, където това е одобреното ниво и са развити строителните стандарти за него, но това са най-напредналите страни, като Обедененото Кралство. За съжелени ние не сме в тази група. Липсва приемлива обосновка на това предложение. Дадените примери в края, нагледно показват колко е погрешна е тази теза.

В социологическите проучвания Липсва статистика на базата на издадените строителни разрешения и анализ на данните. Смятам, че това е най-достоверния источник за нивото на цифровизацията, както и за качеството и пълнотата на проектите.

Развитата идея за стандартите касаещи СИМ, показва непознаване на европейското и българското заканадателство и механизмите за внедряване на стандарти. Консултантите от KPMG предлагат «работната група» да извършва тази дейност, да разработва стандарти за СИМ и въвеждането на международни такива, включително да формира „национален технически комитет по стандарти за СИМ“.

БИС/ТК 101 е огледален на CEN/TC 442 и обхваща цялата стандартизационна дейност относно СИМ. Стандарти могат да се разработват и внедряват само в рамките на дейността на Български институт за стандартизация  БИС /съгласно закона за стандартизацията/ в съответните технически комитети. 

Надявам се МРРБ да преразгледа предложения вариант на Стратегия и я върне за поправка и доработване.

Необходимо ли е повишаване на квалификацията и преквалификацията на работната сила във връзка с дигитализацията на сектора?

В строителния сектор е относително регулирана сфера. Действат множество правила и регурации, коите се осъществяват от администрацията – държавна и общинска. От това следва, че основната и първа целева група са служителите в администрацията. Без обучение и оборудване на тези органи на власта, цифровата реформа е невъзвожна. За останалите учасниците е необходимо да се погрижат университетие – да завършват инженири с практически умения, камарите – с квалификационни курсове и помагала. В сектора извън администрацията действат пазарни механизми, които при определини услови много бързо, ще цифровизират сектора. Трябва да се отбележи, че проект изготвен като СИМ цената му е чувствително по-висока. Съсловните организации трябва да подържат и защитава недъмпигови цени на този труд, за да има усточив резултат от продукта проект. Не трябва да пропуснем и принципа на обучение през целия живот. За съжелине тези неща не са се случили.

В заключение бих цитирал една теза развита миналия век „Трудът може да бъде заменен с капитал”, някой може и да се сетят от къде е. Днес в епохата на четвъртата цифрова революция, тя е актуарна за много сфери. Или казано подруг начин цифровата трансформафия на строителния сектор не може да се извърши без пари.виж материала на адрес:
http://www.citybuild.bg/news/bylgarskiiat-stroitelen-sektor/45027


инж. ДИМИТЪР НАЧЕВ
Строителен инженер

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП)
2003 – 2004 Зам. Председател КИИП София-град
2004 – 2011 Председател на КИИП София-град, член на УС на КИИП

СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ИНЖЕНЕРИ В БЪЛГАРИЯ (ССИБ) 2009 г.
От 2009 Председател на Съюза на строителните инженери в България (ССИБ)

БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ (БИС)

2011 – 2016  Избран за член на УС на БИС и представлява в Управителния съвет интересите на членовете на БИС от група 5, професионални организации и съюзи

2013  Инициатор за учредяването и избран за председател на Национален Технически Комитет 101 „Устойчиво строителство” при БИС

2013-2023 Председател на Национален Технически Комитет 101 при БИС
2016 -2021 Избран за член на УС на БИС и представлява в Управителния съвет интересите на членовете на БИС от група 5, професионални организации и съюзи

2019  Участие в Лисабонската среща за строителните инженери 2019 (CES2019) с доклад: Open BIM and ISO/IEC and CEN Standardization Activities

2021 – 2026  Избран за член на УС на БИС и представлява в Управителния съвет интересите на членовете на БИС от група 5, професионални организации и съюзи

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ НА ИНЖЕНЕРНИТЕ КАМАРИ (ЕСЕС)
2009 – 2012 Вицепрезидент на ЕСЕС

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ИНЖЕНЕРИ (ЕССЕ)
от 2013 Член на Управителния Съвет на Европейски Съюз на Строителните Инженери
2016-2018 Вицепрезидент на Европейски Съюз на Строителните Инженери
2018-2021 Вицепрезидент на Европейски Съюз на Строителните Инженери