Seismic and energy renovation.
A review of the design approach in Italy and in Romania.

Сеизмично и енергийно обновяване.
Преглед на проектанския подход в Италия и в Румъния.

Резюме: Повечето европейски градове се характеризират с големи застроени площи, оформени от сгради с ниско качество, от гледна точка на изследването. Възможността за обновяването им е стратегическо подобрение както на качеството живот, така и възможността за икономическо възстановяване на строителните компании.

В през последните десетилетия вниманието на научната общност беше насочено към енергийното обновяване, благодарение на силните дейности на Европейската общност в тази област. Въпреки това, тъй като съответните част от територията на ЕО е изложена на риск от земетресение, възможностите да се съчетаят както енергийни, така и сеизмични действия за обновяване може да са стратегически за много страни.

По-специално Италия и Румъния са свързани от обща социална традиция, произхождаща от Римската империя. В днешно време тази връзка е по-силна, благодарение на общи интереси в социалната, културната и бизнес сферите. 

Следователно разследването на възможни синергии за сеизмични и енергийни стратегии за обновяване може да са интересни и за двете държави. Тази статия представлява първата стъпка в тази посока.

След преглед на разпоредбите и общи практики за сгради със стоманобетонни конструкции и в двете държави, ще бъдат описани и обсъдени някои ключови комбинираните интервенции за обновяване, както и предимствата и перспективите интегрирани подходи за обновяване.

Виж материала тук (2018 г.)