Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 34 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 63 in /home/uceb/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_tagcloud/package.module.nextgen_basic_tagcloud.php on line 183

Устойчиво строителство и Цифровизация на строителния сектор в България
ТК 101 ”Устойчиво строителство” при БИС проведе открито заседание

 Заседанието бе открито от Председателя на БИС/ТК 101 инж. Димитър Начев. Бе прочетен поздравителен адрес от министър Виолета Комитова, в който се казва: „Утвърждаването и разгръщането на устойчив строителен процес не е невъзможна мисия, а реална, постижима и необходима цел, изискваща постоянство и усилия на всички обхванати в процеса страни – държавни институции, браншови организации, бизнес.”

 Д-р арх. Даниела Иванова, домакин на събитието, представиФирмени политики на Кнауф България за Устойчиво строителство”. Запозна участниците с впечатляващата история на фирмата, както и с политиките и за устойчиво развитие – възможно най-малък екологичен отпечатък от продуктите и производството, кръгова икономика, здраве и сигурност за сътрудниците и клиентите.

 „Приложението на БДС EN 15804+А2 (2019) за намаляване на екологичния отпечатък на строителните продукти“ бе представено от  доц. д-р инж. Румяна Захариева. Екологичната Продуктова Декларация (EPDs) е изпълнението на 7-то изискване към строежите съгласно Регламент (ЕС) No 305/2011 – относно устойчиво използване на природните ресурси следва особено да се отчетат възможността за рециклиране на строежите, мате­риалите и частите от тях, останали след разрушаване, трайността на строежите и използването на екологично съвместими суровини и вторични материали в строежите.

Новините от строителния сектор за интегриран подход и цифровизация бяха представени от  инж. Димитър Начев и инж. Мария Стефанова

Level(s) – Европейска рамка за устойчиви сгради, официално стартирана на 15 октомври 2020 г. Level(s) подкрепя важните инициативи на Европейската комисия за зелен преход: Green Deal, the Renovation Wave, the New European Bauhaus movementМодернизираният сграден фонд в Европа трябва да се основава на мислене за пълния жизнен цикъл и принципите на кръговата икономика, и именно там Level(s)  може да подкрепи реализирането на тези инициативи. Защото Level(s) предоставя стабилна и изпитана методология за оценка и докладване за устойчивостта, изпълнение принципите на кръгоовата икономика и ресурсната ефективност на сградите.

Новият европейски Баухаус – beautiful sustainable together – къде е нашето място в него

  • конструктивната модернизация трябва да бъде разгледана и финансирана съвместно с функционална, естетическа и енергийна ефективност.
  • Устойчив конструктивен дизайн (SSD) – цялостен подход към обновяването на сградата.
  • Цялостен подход за подобряване едновременно на сеизмичната безопасност и енергийната ефективност на европейския сграден фонд   пилотен проект „Интегрирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на съществуващи сгради на Европейската комисия (JRC)
  • Новият подход на Баухаус за зелен преход: Жизненоважната роля на инженерната интелигентност“ – тема на 4-ти Европейски ден на инженерите Brussels, 18 November 2021

Тематичната група 1 – „Стимулиране на инвестиции в обновяване на сгради, инфраструктура и иновации“

Заключителни бележки:
Необходимите елементи за успешна дигитализация на сектора са стандартизацията, общ подход към данните и процесите, езиковите и класификационни системи. В този контекст, използването на силата на данните и използването на подходи с отворен код, които могат да бъдат споделени между всички заинтересовани страни през жизнения цикъл на сградата, са от изключително значение.
Повишаването на квалификацията и преквалификацията на работната сила и промяната в културата в сектора са необходими при тази трансформация. Процесът може да успее само ако заинтересованите страни си сътрудничат по веригата на доставки и между държавите-членки. Промяната трябва да се ръководи от самия сектор, включително МСП, с подкрепата на публичните власти. Специфичните за строителството инициативи могат да изиграят решаваща роля в това. 

Тематична група 1 – Вълната за обновяване – Вълната за обновяване все още предпочита топлинното обновяване и липсва холистичен подход, включително конструктивно обновяване. Инфраструктурата се споменава само с няколко думи, но не се разглежда. Програмата за цифрова Европа не разглежда изрично строителството и нуждите на строителството.

След направения преглед на европейски и международни технически комитети на които БИС/ТК-101 е огледален. Взе се решение за създаване на работна група за изготвяне на терминологичен речник по СИМ и Устойчиво строителство.  Програмата за преводи се допълни с два нови стандарта.

Арх. Георги Коларов, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството представи „Програмата за устойчиво обновяване на жилищните и нежилищните сгради“ на МРРБ
Ще бъде разработена Методология за жилищните и нежилищни сгради. „Оставяме енергийната ефективност на първо място като ръководен, хоризонтален принцип за постигане на устойчивост. Наред с това продължаваме прилагането на екологичните, икономическите и социалните критерии в обхват, отговарящ на спецификата на устойчивото енергийно обновяване. С помощта на оценка на жизнения цикъл на сградите ще се постигане икономическа и екологична целесъобразност на проектите за устойчив строителен процес, който цели не само постигане на общоевропейски цели, а и подобряване на условията на живот на гражданите. Ще се предприемат действия за обучение и квалификация за подобряване на административния капацитет на държавните и общински служители, посочи арх. Коларов.

Д-р арх. Анета Василева, чрез видеовръзка припомни на аудиторията основните постижения на школата за дизайн и архитектура Das staatliche Bauhaus 1919-1933, известна с концепцията си за функционалност, качество, естетика и достъпност, създадени чрез сближаване на изкуството и индустриалното производство.

Политиките на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, свързани с дигитализация на строителния сектор бяха представени от инж. Кристина Цалова Директор Дирекция „Технически правила и норми“.

МРРБ в момента работи по три основни проекта, които представя в Плана за възстановяване и устойчивост.

ПРОЕКТ: DG REFORM /SC2020/089 – Подготовка и стартиране на дигитална реформа на българския строителен сектор. Стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор в България в момента е в процес на изготвяне.
ПРОЕКТ: Подкрепата на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България.

ПРОЕКТ: Създаване на „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“

Бе проведена дискусия за Стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор в България – Бяха направени коментари от инж. Д. Начев – Документа не отговаря на изискванията за стратегически документ, Даден е преоритет на СИМ, а не на цифровизацията на сектора. Спорна е тезата за законови изисквания за директно преминаване към ниво2 на СИМ. Липсват радикални предложения за промяна в законодателството в инвестиционния процес, който биха довели до по-лесната цифровизация.Стратегия за цифровизация на строителния сектор е на МРРБ и в нея трябва да са развити с приоритет политиките в публичния сектор, в политиките за СИМ (част от цифровизацията) има и пазарен елемент, който може да се развие само в подходяща икономическа среда»  посочи инж. Д. Начев.

 На финала участниците имаха възможност да се запознаят с интересния дипломен проект на Гергана Негованска, 4-ти курс, Университет Единбург, Нов живот за библиотеката в Рато, Единбург – преустройство с цел подобряване устойчивостта на съществуваща сграда.

Откритото заседание завърши с неформални дискусии на градинско парти, организирано от Кнауф България. 

 


Презентациите можете да свалите от тук:

Кратко представяне на Кнауф България – Фирмени политики за Устойчиво строителство  – Даниела Иванова

„Приложение на БДС EN 15804+А2 (2019) за намаляване на екологичния отпечатък на строителните продукти“ Р. Захариева  

Новини от строителния сектор, интегриран подход и цифровизация – Димитър Начев

Новини от строителния сектор, Level(s) – Европейска рамка за устойчиви сгради – Мария Стефанова

 „Програмата за устойчиво обновяване на жилищните и нежилищните сгради“ на МРРБ – Георги Коларов, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Das Staatliche Bauhaus – 1919-1933 – Анета Василева

Стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор в България – МРРБ – Кристина Цалова –Директор Дирекция „Технически правила и норми“

Нов живот за библиотеката в Рато, Единбург.- Дипломен проект за преустройство с цел подобряване устойчивостта на съществуваща сграда. – Гергана Негованска, 4-ти курс, Университет Единбург.


Виж отразяване на събитието в Сити Билд Медия: http://www.citybuild.bg/news/obsydiha-ustojchivoto-stroitelstvo/44772