14th International Conference
„Modern Building Materials, Structures and Techniques“
5–6 October 2023, Vilnius, Lithuania

We invite you to join the 14th International conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques”, which will be held in Vilnius, Lithuania, on 5–6 of October 2023. This conference provides an opportunity for scientists, engineers, managers and professionals from around the world to share the latest achievements in field of civil engineering. Such a conference is an excellent opportunity to meet colleagues, exchange knowledge and extend the list of new contacts.
Traditional International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques has been organized since 1991 when the very first forum organized by the Faculty of Civil Engineering of Vilnius Gediminas Technical University was held in Vilnius, Lithuania. After long pandemic period since last Conference organized in 2019, it will be an opportunity for scientists, engineers, managers and professionals from around the world to meet each other again on 5–6 of October 2023, to share the knowledge and extend list of contacts.

Каним ви да се присъедините към 14-та международна конференция „Съвременни строителни материали, конструкции и техники“, която ще се проведе във Вилнюс, Литва, на 5–6 октомври 2023 г.
Тази конференция предоставя възможност за учени, инженери, мениджъри и професионалисти от по целия свят, за да споделят най-новите постижения в областта на гражданското инженерство. Такава конференция е отлична възможност за среща с колеги, обмен на знания и разширяване на списъка с нови контакти.
Традиционната международна конференция „Съвременни строителни материали, конструкции и техники“ се организира от 1991 г., когато във Вилнюс, Литва се проведе първият форум, организиран от Факултета по строително инженерство на Вилнюския технически университет Гедиминас. След дълъг период на пандемия от последната конференция, организирана през 2019 г., това ще бъде възможност за учени, инженери, мениджъри и професионалисти от цял свят да се срещнат отново на 5-6 октомври 2023 г., за да споделят знания и да разширят списъка с контакти .

Dedicated to the 700th anniversary of VILNIUS