4th European Engineers Day
„The New European Bauhaus: the vital role of engineering intelligence“
21 June 2022, Hotel Sofitel Europe, Brussels

Theme: „The New European Bauhaus – the vital role of engineering intelligence“
Venue: Hotel Sofitel Europe, Brussels
Date: 21 June 2022
Time (from – to): 09.00-17.00 hrs. CET

ВЪВЕДЕНИЕ
Европейският съвет на строителните инженери (ECCE), Европейският съвет на инженерните камари (ECEC) и FEANI представляват над шест милиона европейски инженери, които са активни в най-различни инженерни отрасли.

Целите на Новия европейски Баухаус са много тясно свързани с ежедневната работа на европейските инженери, а оценките на въздействието върху околната среда са основен аспект на тяхната работа във всички области на експертизата. Следователно инженерните постижения във всичките му различни форми са и ще продължават да бъдат основен фактор за успеха на Зелената сделка.

Инженерната работа е основа за функционирането на всички аспекти на ежедневния живот, но осъзнаването на нейните широкообхватни въздействия е много ниско в обществото. Повишаването на тази осведоменост с цел насърчаване на навлизането на нови подходи за интелигентно инженерство ще бъде ключов проблем за функционирането на зеления преход, но не може да бъде направено от самите инженери. Нуждаем се от нови интердисциплинарни и креативни подходи, за да направим интелигентните инженерни решения по-видими и  „ориентирани към човека и положително осезаемо преживяване“.

Новият европейски Баухаус може да предложи основата, върху която могат да се развиват такива интердисциплинарни процеси на учене един от друг. Преодоляването на все още съществуващи традиционни недоволства и граници между различните професии и дисциплини, чрез положителен опит. Този процес ще бъде от полза за всички и ще вдъхнови още по-добри устойчиви холистични решения в проекти.

INTRODUCTION

The the European Council of Civil Engineers (ECCE), European Council of Engineers Chambers (ECEC) and the FEANI represent over six Million European Engineers that are active in a broad variety of Engineering branches.

The New European Bauhaus aims are very closely related to the everyday work of European Engineers and environmental impact assessments are a major aspect of their work in all areas of expertise. Therefore, Engineering excellence in all its different forms is and will continue to be an essential factor for the Green Deal’s success.

Engineering work is a basis for the functioning of all aspects of daily live, yet the awareness of its wide-ranging impacts is very low in society. Raising this awareness in order to boost the uptake of new smart Engineering approaches will be a key issue for the functioning of the green transition but can’t be done by Engineers on their own. It will need interdisciplinary new and creative approaches to make smart engineering solutions more visible as a “human centred and positive tangible experience”.

The New European Bauhaus can offer the ground on which such interdisciplinary learning-from-each-other processes can grow. Overcoming still remaining traditional resentments and borders between different professions and disciplines by positive experience will be a gain for all and inspire even better sustainable holistic solutions in projects.


AGENDA

9.00 – 10.00
Registration


10.00 – 10.30
Opening by the Presidents of the organizing Committee ECCE, ECEC and FEANI

The role of Engineers in the successful realization of the Green Deal and The New Bauhaus
Key note speech by EP Vice President Dimitrios Papadimoulis


MORNING SESSION
Each speech is followed by a 10 minutes Q&A

10.30 – 10.55
The New European Bauhaus – the role of Engineers
Ruth Reichstein, European Commission – IDEA – Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action / Green Deal (IDEA.B.1)

10.55 – 11.20
New European Bauhaus objectives and related impact in Civil Engineering education
Alfreido Soeiro, Civil Engineer and founder of EUCEN, RECLA and AUPEC, vice president of EUCEN and SEFI, president of IACEE, AUPEC and of SEFI

11.20 – 11.45
An intelligent engineer imagines, paraphrasing Peter Rice
Ricardo Bittini Miret, Strategic Engagement Lead EMEA/APAC at Autodesk


11.45 – 12.15
Coffee Break


AFTERNOON SESSION
Each speech is followed by a 10 minutes Q&A

12.15 – 12.40
The role of science in a climate resilient future
Christos Stylianides, Minister of Climate Crisis and Civil Protection of the Hellenic Republic and former European Commissioner on Humanitarian Aid and Crisis Management

12.40 – 13.05
Why women power is essential for the success of the NEB
Blazenka Micevic, Director at AGRODET Ltd and CLGE representative HR

13.05 – 13.30
Sustainable Cities in the context of the New Bauhaus
Léan Doody, Sustainabilty expert in ARUP

13.30 – 13.45
Critical raw materials for green transition
Dumitru Fornea, EESC member and Confederal Secretary of the National Trade Union Confederation
MERIDIAN


13.45 – 14.45
Lunch and Networking Break


14.45 – 15.45 Round Table Discussion:

Andreas Brandner, ECCE President and Civil Engineer
Jeanette Muñoz Abela, ECCE Executive Board Member, Civil Engineer and Architect
Klaus Thürriedl, ECEC President
Nina Drazin-Lovrez, ECEC Executive Board Member

15.45 – 16.00
Final statements of Presidents ECCE, ECEC and FEANI


16.00 – 17.00
End of the Day & Networking at the premises

Свали програмата:
Programme_4th European Engineers Day_final


Очакванията не се оправдаха. Дневния ред на инженерите в Европа не беше актуаризиран. Говорителите не бяха забелязали промените настъпили в света в последните години. Но беше интересно и приятно. Радваме се че бяхме част от 4th European Engineers Day.Заседание на ExBo на Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) в Брюксел

Честване на Рождения ден на инж. Г. Симеонов

Снимки от Брюксел


Снимки от Брюксел


Тук може да видите какво се случи на 1-вия, 2-рия и 3-тия Европейски ден на инженера. Радваме се, че бяхме част от тях. 

3rd  European Engineers Day
5 October 2017,
Vienna, Austria   
2nd European Engineers’ Day
20 November 2014,
Brussels, Belgium
1st European Engineers’ Day ECCE – ECEC common event:
8th December 2011,
Brussels, The Stanhope Hotel

Малко видео от събитето ♦


Top