По време на 64th ECCE General Meeting   21 – 22 October 2016, Athens, Greece
се проведе

Кръглата маса

“Building the future: The road to prosperity is always under construction”
Изграждане на бъдещето: Пътят към просперитета е винаги в процес на изграждане

Събраха лектори от гръцкото правителство, академичните среди и строителния сектор на национално и международно равнище.
Гръцкото правителство беше представено от г-н И. Ксантос, генерален секретар на икономиката, развитието и туризма, който изнесе реч за актуалните обстоятелства в строителния сектор в Гърция и мерките и стъпките, предприети от гръцкото правителство за засилване на строителния сектор, тъй като той е един от приоритетите на правителството. Г-н А. Флубурарис, държавен министър на Гърция изпрати писмо, в което подчерта, че като правителство са решени да дадат необходимия тласък на икономиката, тъй като необходимостта от създаване на работни места и намаляване на безработицата е наложително. Той спомена, че е крайно време развитието започна процес и затова трябва да се предприемат незабавни действия и се изисква координация и ангажираност на всички сили.

Проф. Фернандо Бранко  „Инженерните предизвикателства за бъдещата Европа“. Той посочи като възможности за подобряване на съществуващата инфраструктура, възстановяване и усъвършенстване на енергийната ефективност на сградите, подобрявайки тяхната сеизмична устойчивост. Също така беше представена справка за проектирането и изпълнението на бреговата линия вследствие изменението на климата и повишаването на морското равнище, използването на нови рециклируеми материали и създаването на инфраструктура и сгради с нулев въглероден отпечатък.

Проф. Ермиос Лампропулос, професор в Националния технически университет в Атина и бивш генерален секретар на съфинансираните проекти на Министерството на инфраструктурата, изнесе презентация на тема „Планиране, проектиране и планиране на инфраструктурни проекти в рецесионни времена“. Той говори за необходимостта да се преодолее недостатъчното финансиране на работния пясък за строителната индустрия, за да се насърчат мерки за улесняване на изграждането на много малки жизнеспособни проекти, като се добави и необходимостта от насърчаване на холистични методи за обучение на инженери в страната.

Д-р Василис Бардакис, председател на Асоциацията на строителните инженери в Гърция, представи презентация, в която подчерта, че „Инвестицията в инфраструктурата също е инвестиция в икономиката на ЕС“. Той посочи непропорционалната цена на работните места и икономическия растеж, като не насърчи инвестициите в инфраструктурния сектор във връзка с произтичащите от него ползи, като стимулира това, и подчертава спешната необходимост от икономически стимули.

Wlodzimierz Szymczak, председател на Европейския съвет на строителните инженери, в речта си „Криза? Това е най-добрата отправна точка за успех! „, Подчерта необходимостта от стимулиране на малките и средни предприятия, които според него са в основата на развитието на ЕС и важна част от европейската икономика. „Необходимо е да се отключи потенциалът на МСП, които са двигателят на развитието в цяла Европа, с формирането на подходящ политически и икономически климат. Едва тогава ще се справим с безработицата“. Той отбеляза, че са необходими мерки за борба с бюрокрацията, както и създаването на ясни и стабилни правила, но също така е важно да се създаде климат на икономически стимули чрез намаляване на данъчното облагане и улесняване на финансирането.

Г-н Антонис Панас, генерален секретар на сектора на дружествата на пан-гръцката асоциация на инженерите, изпълнители на обществени поръчки, изнесе реч на тема „Пътят към устойчив строителен сектор: перспективата на изпълнителите“. Той подчерта, че мрачната картина на строителния сектор в Европа се крие в големите различия в работата между държавите-членки. Той каза, че общото заключение на годишния доклад на FIEC е, че европейската строителна индустрия се възстановява, но не можем да претендираме за същото за Гърция, която е преминала дълбоко в рецесия. Според него решението е в два основни стълба: първо, финансиране и второ, реформиране на съществуващата рамка, която урежда реализацията на строителните проекти в Гърция.

Накрая, г-н Арис Хаджидакис, представител на TCG и национален делегат за Гърция, приключиха дискусията по въпросите, поставени от ораторите, които заключиха, че през последните осем години в строителния сектор е имало дълбока криза и подчертава необходимостта и значението на повишаването на ликвидността на реалната икономика.

 

The materials of the Round Table can be found below.