Съюз на Строителните Инженери в България (ССИБ)

Eвропейският Съвет на Строителните Инженери /European Council of Civil Engineers/ (ECCE) е професионална организация, представляваща строителните инженери от 23 държави чрез национални асоциации, съюзи, камари и организации на строителни инженери. ECCE поддържа и мрежа от асоциирани членове и общества, с които са подписани споразумения за сътрудничество за целите на развитието на бизнеса и популяризирането на професията на строителния инженер в световен мащаб.
България е член на ЕССЕ от 2010 г. чрез Съюза на Строителните Инженери в България.
Европейският съвет на строителните инженери е създаден през 1985 г. с основната мисия да обедини усилията на професионалните организации на строителните инженери, за да работят те заедно и да си сътрудничат в цяла Европа за защита на общите интереси на професията и обществения интерес и за предоставяне на инженерни услуги за изграждане качеството на живот в устойчива среда.
ЕCCE активно се включва в работата на институциите и генералните дирекции на ЕС, участва в процедурите на преговори, както и в европейските програми и инициативи. По време на 32-годишната си история ECCE е развила сериозна дейност на европейско и международно ниво и е допринесла за развитието на много сектори като образование и обучение, развитие и бизнес среда, признаване на професионални квалификации, научни изследвания и технологии, околна среда и устойчиво развитие.
По възлагане на Европейската комисия ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, ЕССЕ участва съвместно с Европейски Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС) в изпълнението на проект „ Общи принципи за обучение на инженерите“ (Common Training Principles for Engineers), 2016-2017г. Окончателният доклад по проекта е представен на Европейската комисия на 21 декември 2016 г. и е изразена готовност за съдействие на Европейската комисия във всички стъпки към достигане на единно решение.
ECCE участва в различни значими европейски мрежи, свързани със строителния сектор, като Европейския форум за строителството (ECF) и Европейския съвет за изследване, развитие и иновации в строителството, (ECCREDI), в който членуват всички основни заинтересовани страни от строителния сектор в Европа.  Като член на Световния Съвет на Строителните Инженери (WCCE), ЕССЕ участва активно и в инициативите, утвърждаващи професията на строителните инженери, организирани на международно ниво.
ЕССЕ приобщава в редиците си професионалните органзации на строителните инженери и на страните, които са със статут на присъединяващи се страни към ЕС.

EU Transparency Register: 770517835164-08

Историческа справка на Българско инженерно-архитектурно дружество (БИАД)

Historical reference – Engineering communities in Bulgaria


не пропускайте раздел  СЪБИТИЯ
виж и … КНИГИ и ПУБЛИКАЦИИ
виж и … Links with other organisations