The Strategy 2030 is a common CEN and CENELEC Strategy

Стандартизационна система, готова за бъдещето: Стратегията на CEN и CENELEC до 2030 г.

Брюксел, 1 февруари 2021 г. – CEN и CENELEC публикуваха новата си стратегия до 2030 г. Този, документ от високо ниво ще подпомага насочването и организирането на работата на двете европейски организации по стандартизация и техните 44 членове в 34 европейски държави през следващото десетилетие.

Светът се променя по-бързо от всякога, подтикван от екологични и геополитически промени и технологични иновации. Структурните тенденции пораждат многообразие от предизвикателства в различните региони и индустрии и водят до непредсказуема, понякога дори турбулентна, пазарна среда. Но тези резки промени предлагат и възможности за растеж и иновации. С новата Стратегия 2030, разработена чрез обширен процес на консултации на национално и европейско ниво, CEN и CENELEC избират да работят в посока на тези възможности, като предоставят иновативни и гъвкави стандартизационни решения, които ще са от полза за социално-икономическата устойчивост на Европа като цяло.

Чрез новата си стратегия общността на CEN и CENELEC цели „Изграждане на по-безопасна, по-устойчива и конкурентоспособна Европа чрез европейска и международна стандартизация”. За да постигнат това, организациите определят като своя мисия: „чрез мрежите на нашите заинтересовани страни ние създаваме стандарти, базирани на консенсус, за да създадем доверие, да изпълним изискванията на пазара, да дадем достъп до пазара и иновации за една по-добра, по-безопасна и по-устойчива Европа“.

Стратегия 2030 полага пет основни цели, които ще ръководят действията на CEN и CENELEC през следващото десетилетие:

  1. Европейският съюз и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) признават и използват стратегическата стойност на европейската система за стандартизация.
  2. Нашите клиенти и заинтересовани страни се възползват от най-новите постижения в областта на дигиталните решения.
  3. Нарастване на използването на и осведомеността относно стандартите и стандартизационните документи на CEN и CENELEC.
  4. Системата на CEN и CENELEC да бъде предпочитаният избор за стандартизация в Европа.
  5. Укрепване на нашето лидерство и амбиции на международно ниво.

Като стратегическа рамка за CEN, CENELEC и съответно за техните членове Стратегия 2030 ще даде референтна рамка, за да осигури взаимно допълване, съгласуваност и последователност в стратегическите действия и дългосрочните цели на всички участници в общността на CEN и CENELEC.

CEN и CENELEC започват да прилагат общата си Стратегия 2030 през 2021 г. Пълният текст на документа може да бъде изтеглен от тук:

Презентация от проведения уебинар на 2021-01-20

webinar: The CEN and CENELEC Strategy 2030: highlights & implementation

Президентът на CEN Винсан Лафлеш коментира: „Нашата десетгодишна Стратегия 2030 е изготвена с оглед на паралелно протичащите дигитален и зелен преход. Така ще имаме възможност да се уверим, че европейската стандартизация е в крак с 21-ви век и е готова и способна да подкрепя радикална трансформираща стратегия за растеж на Европа“.

Президентът на CENELEC Дани Стуртенваген добавя: „Тази стратегия е колективно усилие. Само чрез ангажиране на широкия ни и разностранен кръг от членове и заинтересовани страни можем да постигнем амбициозните цели, определени в Стратегия 2030. Затова приканваме всички наши членове и заинтересовани страни да се присъединят към нас, когато тръгваме по този вълнуващ път към 2030 г.“