World Construction Forum 2019
Световен Строителен Форум 2019 
Buildings and Infrastructure Resilience

April 8 – 11, 2019, Ljubljana, Slovenia

Organisers: 
World Federation of Engineering Organisations WFEO
Slovenian Chamber of Engineers IZS
University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering UL FGG

          

Co-organizers  


Forum Themes
Теми на форума

Световният строителен форум 2019 е посветен на избрани теми, които ще допринесат за насърчаването на ключова роля на строителните инженери и строителните инженери като цяло за подобряване на качеството на живот и устойчивото развитие. WCF 2019 ще подкрепи обмена на знания, опит, практики и визии в строителството и ще допринесе за постигането на няколко Цели за Устойчиво Развитие Sustainable Development Goals (SDGs)

The World Construction Forum 2019 and Sustainable Development Goals (SDGs)

               

Строителството е ключова индустрия за справяне с изменението на климата (SDG # 13 Climate Change). Тя може да смекчи последиците от променящия се климат, например чрез инсталиране на пасивен и активен контрол на климата в сградите, чрез предотвратяване на наводнения, подобряване на водоснабдяването и т.н. (SDG # 6 Clear Water and Sanitation). И това може да допринесе за намаляване на емисиите на CO2 чрез изграждане на устойчиви електроцентрали (SDG # 7 достъпна и чиста енергия), чрез изграждане на устойчива транспортна инфраструктура (SDG # 9 Industry, Innovation and Infrastructure) и чрез енергийно обновяване на сградите. интелигентни градове (SDG # 11 Sustainable Cities and Communities). И въпреки всичко, строителната индустрия се нуждае от силно сътрудничество между различни заинтересовани страни за постигане на собствените си цели за развитие и за подпомагане на ЦУР (SDG # 17 Partnerships for the Goals).

ТЕМА 1  Енергия в 21-ви век – Ефективност на ресурсите на околнота среда
ТЕМА 2  Строителство 4.0 – Развито строително инженерство
ТЕМА 3  Културно наследство в цифров свят
ТЕМА 4  Управление на риска от бедствия и управление на устойчивите общности
ТЕМА 5  Изграждане на инженерния капацитет
ТЕМА 6  Цифрово проектирана на строителна среда: BIM жизнен цикъл и фасилити мениджмънт и управление на активите


The intention of the WCF2019

Целта на WCF2019 е да подчертае темите, които са в центъра на интереса на обществото в първите десетилетия на 21-ви век и които ще повлияят на развитието на строителния сектор през следващите десетилетия. Глобалното общество осъзнава предизвикателствата, предизвикани от климатичните и обществени промени, които представляват сериозна заплаха за по-нататъшното развитие, а строителният сектор трябва и може да допринесе за тяхното смекчаване. Изборът на темите на WCF2019 се основава на основната идея за обсъждане на различни начини за ангажиране на знанията и практиката в строителния сектор за повишаване на устойчивостта на обществото.

Затова Форумът ще се съсредоточи върху:

  • Въпроси, свързани с вятърната енергия, ядрената енергия, водната енергия, слънчевата енергия, устойчивата енергия, със специален акцент върху техническата и икономическата приложимост на енергийните въпроси от значение за обществото.
  • Сливане и припокриване на материалния и дигиталния свят в едно – с цел да се създадат не само висококачествени, евтини и устойчиви, но и интелигентни, взаимосвързани и персонализирани продукти за крайния потребител.
  • Насърчаване на значението на интегрирания подход към културното наследство, подкрепен от прилагането на дигитални технологии, с цел запазването и увеличаването на икономическото развитие в областите на културното наследство.
  • Обмен на гледна точка по въпроси, свързани с управлението на риска от бедствия и управлението, насочени към повишаване на устойчивостта на общността по отношение на ролята на строителната индустрия и инженерите.
  • Изграждане на инженерен капацитет, съсредоточен върху укрепването на икономиките, правителствата, институциите и индивидите чрез образование, обучение, наставничество, ориентиране и мобилизиране на ресурси.
  • Подчертаване на организацията, контрола и координацията на стратегическото, тактическото и оперативното управление през целия жизнен цикъл на сградите и съоръженията – през цялото време на деня и всеки ден от годината.

 


    


THEME 1: Energy in 21st Century – Resources Efficiency of Built Environment
ТЕМА   1: Енергия в 21-ви век – Ефективност на ресурсите на околната среда

Разделът има за цел да даде гледна точка на лекторите и участниците по въпроси, свързани с вятърната енергия, ядрената енергетика, водната енергия, слънчевата енергия, устойчивата енергия, със специален акцент върху техническата и икономическата приложимост на енергийните въпроси от значение за обществото. Тя има за цел да предостави на инженерите и служителите, вземащи решения, актуална информация относно потенциалния ресурс, предимствата и недостатъците на конкретна енергия, най-съвременните технологии, които се използват или се разглеждат за доставка на енергия, енергийна производителност и ефективност, примери за добри и лоши практики, въвеждане в експлоатация и експлоатация, поддръжка, интеграция на електрическата система, инфраструктурни изисквания, политика и регулаторна рамка, управление на отпадъците, разходи, влияние върху изменението на климата, емисии, глобални тенденции, предизвикателства.


THEME 2: Construction 4.0 – Advanced Construction Engineering
ТЕМА    2: Строителство 4.0 – Разширено строително инженерство

Строителството 4.0 е версия на Industry 4.0 за строителната индустрия. Технически, Индустрия 4.0 се занимава с създаване на кибер-физически системи. В тези системи материалният свят и дигиталният свят се сливат и припокриват в едно – с цел да се създадат не само висококачествени, евтини и устойчиви, но и интелигентни, взаимосвързани и персонализирани продукти за крайния потребител. Конструкцията 4.0 се постига чрез интернет на хората и техните социални мрежи и интернет на нещата, където материалният свят е наводнен със сензори и камери; където машините са цифрово контролирани и включват роботи и 3D печат. Данните (big data) Се събират и анализират с помощта на когнитивни компютърни методи, изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления и изчислителни облаци за съхранение и обработка. Ключов технологичен елемент е дигитален близнак на реалния свят, в който може да се проектира и симулира взаимодействието на цифровото с реалното. В строителството това се нарича Информационен модел на сградата. За крайния потребител всичко това води до интелигентни продукти, интелигентни материали, интелигентни сгради, интелигентни градове, интелигентна инфраструктура.

Разделът има за цел да даде гледна точка на преподавателите и участниците по въпросите, свързани с технологиите в основата на строителството 4.0, новите бизнес модели, както и новите управленски и организационни методи. Ще бъдат разгледани и социални въпроси, които включват разделяне на данните и поверителност на данните. Тя ще се занимае със Строителството 4.0 в областта на сградите, транспорта и гражданските инфраструктури, както и образователните и изследователски политики.

В този раздел за ключовата презентация е определена  •Digitization of the Construction Industry. Engineering Organizations in Support of
European Initiatives, BIM Standardization and Accelerating BIM Adoption.•  с автори Maria STEFANOVA, Dimitar NATCHEV от България.

Тук може да видите абстракта на презентацията.


THEME 3: Cultural Heritage in Digital World
ТЕМА    3: Културно наследство в цифров свят

Разделът има за цел да даде гледна точка на преподавателите и участниците по въпроси, свързани с важността на цифровите технологии в интегрирания подход към културното наследство. Основните теми, разглеждани в тази тема, са: разработване на методи и инструменти за събиране и обработване на данни, необходими за подпомагане на разработването на политики, управление на обектите на наследството, вземане на решения за намеса и анализ на въздействието върху решенията, освен това повишаване на устойчивостта на активите в областта на наследството въз основа на прилагането на цифрови технологии технология, иновации в 3D моделирането на културното наследство чрез всеобхватен подход за динамично реконструиране на артефакти, изготвяне на модел на среда, използващ Historic building information modelling (HBIM) и не на последно място развитието на устойчивото използване на културното наследство, основано на цифрови технологии с цел повишаване на икономическото развитие в областите на културното наследство.


THEME 4: Disaster Risk Management & Governance for Resilient Communities
ТЕМА    4: Управление на риска от бедствия и управление на устойчивите общности

Качеството на живот на гражданите и функционалността на общностите зависят преди всичко от услугите, предоставяни от застроената среда, която не може да бъде абсолютно гарантирана поради геофизични, хидроложки, метрологични, климатични и технологични опасности. Тези опасности заплашват ежедневното обслужване на застроена среда под формата на земетресения, цунами, наводнения, свлачища, циклони, екстремни температури, суши, студ, горски пожари, химически изхвърляния, ядрени аварии, събития на NaTech и поредица от такива събития. Всяко от тези събития може да предизвика тежки бедствия и, като следствие, огромни икономически загуби и изключително дълъг период на възстановяване поради сложността на застроената среда. За да се оптимизира функционалността на изградената среда и да се повиши устойчивостта на общността чрез разработване на интелигентни сгради, интелигентна инфраструктура и интелигентни градове, е необходимо да се разбере рискът от бедствия, адекватно да се съобщава рискът на всички заинтересовани страни и да се управлява рискът от бедствия чрез създаване на ефективно партньорство между националните органи професионални организации, кодекси, органи за гражданска защита, строителна индустрия, застрахователни и презастрахователни дружества, собственици и други заинтересовани лица, изложени на риск.

Целта на този раздел е да обмени гледната точка на лекторите и участниците по въпроси, свързани с управлението на риска от бедствия, насочени към повишаване на устойчивостта на общността чрез обсъждане на идентифицирането на опасностите, оценката на риска и устойчивостта на съществуващи и нови конструкции, включително системи от вече изградена среда, риск процедури за намаляване, превенция, готовност и реакция, както и стратегии за възстановяване и възстановяване на засегнатата изградена среда, причинена от екстремни събития. Акцентът ще бъде поставен върху разбирането на рисковете, разработването и демонстрирането на кибер-физически системи за различните заинтересовани страни, като се обърне внимание на ролята на строителната индустрия и практикуващите инженери, наблюдението и докладването на нововъзникващи политики, стратегии и практики на национално и международно ниво и насърчаване на високи стандарти за инженери-практици, изследователски и висши учебни заведения.


THEME 5: Engineering Capacity Building
ТЕМА    5: Изграждане на инженерния капацитет

Разделът има за цел да даде гледна точка на преподавателите и участниците по въпроси, свързани с ключова роля, която инженерните специалисти играят в глобалната икономика на 21-ви век, в цялостните дейности за икономическо развитие на страните и регионите и да отчете ролята на инженерния специалист, да бъде добре разбран и използван. Специално внимание ще бъде отделено на укрепването на икономиките, правителствата, институциите и отделните лица чрез образование, обучение, наставничество, ориентация и мобилизиране на ресурси чрез разработване на сигурни, стабилни, подходящи, достъпни и устойчиви структури, системи и организации, с особен акцент върху подобряване на качеството на живот. Подобряването на капацитета и уменията на инженерните специалисти за извършване на ефективни действия в случай на бедствия също е част от тази тема.


THEME 6: Digitally engineered built environment: BIM lifecycle and Facility & Asset – Management
ТЕМА    6: Цифрово проектирана околната среда: BIM жизнен цикъл и фасилити мениджмънт и управление активите

Тази тема се фокусира върху управлението на проектната информация за ефективни съвместни цифрови работни процеси, поддържани от BIM жизнен цикъл – от напреднало разработване на информационен модел на проекта за проектиране за строителство – до реалност заснемане / проверка интеграция в информационен модел на активите за иновативно управление на обекти (FM) и управление на активи (АМ).

Дигиталният дизайн за строителство се фокусира върху параметричните модели и специалните функции на BIM в съвременните вериги за доставки, които водят до ефективно проектиране, планиране, изграждане и експлоатация на гъвкава изградена среда. Ние търсим дигитални работни процеси, които създават и поддържат безопасна околна  среда и разглеждат аспектите на устойчивостта (икономически, социални, екологични).

Управлението на активи трябва да се съсредоточи върху интелигентен (цифров) бизнес процес (реинженеринг), насочен към стратегическо, тактическо и оперативно управление с изчислителни анализи по време на жизнения цикъл на съоръжението. FM обхваща достъп, изход, използване, благополучие, сигурност, безопасност, енергия, водоснабдяване, отопление, вентилация, климатизация (HVAC) – всички системи. AM ще се насочи към методи, които свеждат до минимум рисковете, минимум разходите и максимизиране на капацитета, стойността на активите и осигуряващи устойчиво развитие на инфраструктурата, която определя ново поколение системи за управление на кибер-физически активи.


Gala Dinner in Grand Hotel Union  Wednesday, April 10, 2019

    

Тук може да видите програмата:
WCF 2019 programme

VIDEO PRESENTATION за Форума и Любляна  

По време Световният строителен форум 2019 в Любляна ще се проведе и 17-тото Общо събрание на на Европейски Съюз на Инженерните Камари (17in ECEC GAM).

Ето какво се случи. ⇓

Световен строителен форум 2019
World Construction Forum 2019 (WCF2019)
Сгради и устойчивост на инфраструктурата, 2019 г., Любляна, Словения

Световният строителен форум WCF2019 се проведе в Cankarjev dom – Културен и конгресен център, Любляна, Словения, от 8 до 11 април 2019 г. под почетния патронаж на Негово Превъзходителство г-н Борут Пахор, Президент на Република Словения.

Събитието беше организирано съвместно от Словенската инженерна камара (IZS) под егидата на Световната федерация на инженерните организации (WFEO) и от Факултета по гражданско и геодезично инженерство на Университета в Любляна (UL FGG).

Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) беше един от съорганизаторите на събитието.

WCF2019 бе посветен на 100-годишнината на Инженерната камара на Любляна, предшественик на Словенската инженерна камара и на 100-годишнината на Университета в Любляна и беше придружен с изложба и юбилейно издания за инженерството в Словения.

Повече от 700 инженери от цял ​​свят се събраха в Любляна за Световния строителен форум 2019. Форумът беше отлично организиран и се превърна във водещо инженерно събитие за първото полугодие на 2019 година. Учасниците останаха  впечатлени от отличното сътрудничество между Инженерната камара на Словения и университета в Любляна, както и от високия научен потенциял на Строителния факултет.

no images were found

 109 лекции в четири зали бяха изнесени на форума. Лектори бяха известени колеги от строителния бранш, като проф. Петър Файфар от Словения, проф. Антония Моропулу от Гърция, проф. Юинхиу Яан от Китай, д-р. Марк Колман от Великобритания и др. Председателят на ECCE Арис Хацидакис представи лекцията: „Конструктивна устойчивост на съществуващата инфраструктура и сгради“. Всички лекции бяха посрещнати с голям интерес от учасниците.

e-WCF Всички лекциите в 4-те зали на конгресния център, бяха предавани на живо в  цифров видеоформат с високо качество и колегите от цял свят можеха да бъдат част WCF 2019 в реално време.

Всички лекции на WCF 2019 вече са достъпни безплатно на уебсайта на форума (при поискване). Видеоклипове на живо (виж тук) и резюмета на лекциите (виж тук) и могат да бъдат намерени на сайта на форума.

На форума WCF 2019 в Любляна, България се представи с доклад за: „Дигитализация на строителната индустрия. Инженерните организации в подкрепа на европейските инициативи, БИМ стандартизация и ускоряване на приемането на БИМ“, автори: Мария Стефанова, Димитър Начев. /може да видите тук/

Организационният комитет избра нашия доклад като ключов за сесията „Строителство 4.0“. Особен интерес предизвикаха резултатите от допитването направено сред членките на ECCE чрез „Въпросник за дигитализацията на строителната индустрия, приемане на BIM” Резултатите от това проучване бяха представени в презентацията като информация, която отразява текущото състояние на информираността и активността на членовете на ECCE по отношение на цифровизацията на строителния сектор, особено приемането на BIM. От анализа на резултатите се установи изоставането на колегията в тази модерна сфера.

Презентацията беше от името и с логото на Европейският съвет на строителните инженери (ECCE).

Докладът беше високо оценен от колегите от Организационния комитет на WCF и от Строителния факултет.

WCF прие Декларацията от 2019 г. от Любляна за сгради и устойчивост на инфраструктурата, която допринася за Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. /може да прочетете тук/

По време на форума се проведе и заседание на World Federation of Engineering Organizations (WFEO)

no images were found

Форумът завърши с Гала вечеря, на която Словенската инженерна камара връчи награди за иновации в областта на строителството. Президентът на ЕСЕС Клаус Тюридъл емоционално поздрави и награди бившия президент Чртомир Ремец за приноса му за успехите на ЕСЕС.

no images were found

След форумаWCF се проведе 17-то заседание на Общото събрание на Европейския съвет на инженерните камари (ECEC). Домакин бе Словенската инженерна камара.

no images were found

ЕСЕС президентът Тюрдил, награди Драгослав Шумарац (Сърбия) за дейността му като вицепрезидент на ECEC. Беше потвърдено значението на сътрудничеството между ECCE и ECCE. Решено бе следващото общо събрание на ECEC GAM 2019 да се проведе в Лисабон по време на общите събития, вкл. общото събрание ECCE.

Дъждовно и хубаво е в Любляна.